Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Αποφάσεις Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

___________________________________________________________________________________

Α/Α
ΘΕΜΑ

40
Υποβολή αιτήματος Δήμου Γορτυνίας στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» για  παραχώρηση  του ακινήτου ΞΕΝΙΑ Βυτίνας.
Κατά πλειοψηφία  εγκρίνεται υποβολή αιτήματος.
41
Παρέμβαση Δήμου Γορτυνίας  για την αποκατάσταση διέλευσης  δημοτικού δρόμου  προς οικία Τούρλα στην  Τ.Κ. Καμενίτσας.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να παρέμβει ο
Δήμος ορίζοντας άμεσα  προθεσμία 10 ημερών για να αποκατασταθεί η διέλευση  του δρόμου.
42
Αποδοχή μελέτης για την αξιοποίηση φαραγγιού Γκούρας.
Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε  η αποδοχή της  μελέτης  για την αξιοποίηση  φαραγγιού Γκούρας.
43
Δημοπράτηση  δημοτικών  λιβαδιών
Ομόφωνα εγκρίθηκε η δημοπράτηση των δημοτικών λιβαδιών  για το έτος 2012
44
Υλοτόμηση  δέντρων  (κυπαρισσιών) στο νεκροταφείου Τ.Κ. Μοναστηρακίου
Ομόφωνα εγκρίθηκε η υλοτόμηση κυπαρισσιών  στο νεκροταφείο  Τ.Κ. Μοναστηρακίου. 
45
Υπογραφή σύμβασης με ΕΛ.ΤΑ για την είσπραξη λογαριασμών δημοτικών τελών και αγορά φακέλων προπληρωμένου τέλους.
Ομόφωνα εγκρίθηκε υπογραφή σύμβασης  με ΕΛ.ΤΑ και προμήθεια φακέλων προπληρωμένου τέλους.
46
Μείωση δημοτικών τελών για άπορους συνδημότες μας και ΑΜΕΑ.
Ομόφωνα  το Δ.Σ. εγκρίνει την μείωση των δημοτικών τελών για τα ΑΜΕΑ  & παραπέμπει την εξέταση των περιπτώσεων  απορίας  στην οικονομική Επιτροπή του Δήμου με διευρυμένη  σύνθεση.
47
Κατανομή επιχορήγησης για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Γορτυνίας.
Ομόφωνα έγινε αποδοχή  ποσό 30.364,99 και κατανομή
48
Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Περιφερειακό Ταμείο, για την υποβολή αίτησης - φακέλου για το έργο «Ύδρευση κάτω Ηραίας».
Κατά πλειοψηφία  εγκρίθηκε  η υπογραφή  προγραμματικής σύμβασης.
49
Διαδικασία επιλογής λογότυπου Δήμου Γορτυνίας.
Ομόφωνα εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας μέχρι 10 Απριλίου 2012  για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  επιλογής  λογοτύπου, ορίστηκε επιτροπή  για την επιλογή των προτάσεων και ψηφίστηκαν  βραβεία: για την  καλύτερη πρόταση το ποσό των 1.000,00 €, για τη δεύτερη  500,00 € και για την τρίτη 300,00 €.

50
Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας Πελοπόννησος Κ.Σ.Σ.Α.
Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου «Πελοποννήσου Κ.Σ.Σ.Α»
51
Έγκριση εργασιών για διαμόρφωση δρόμου στην Τ.Κ. Περδικονερίου από Τσιόγκα Νικόλαο.
Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε  διαμόρφωση του χώρου  για τους λόγους που επικαλείται ο αιτών
52
Εκμίσθωση περιπτέρου Τ.Κ. Κοντοβάζαινας.
Ομόφωνα εγκρίθηκε η εκμίσθωση  του περιπτέρου με δημοπρασία
53
Αποδοχή παραχώρησης τμήματος οικοπέδου στην Τ.Κ. Σπάθαρι από Αναστασία Μαργιώλη του Ιωάννη και της Ελένης, συζύγου Όθωνος Παπαδάκη.
Ομόφωνα έγινε αποδεκτή  η παραχώρηση.
54
Έγκριση εργασιών (τσιμεντόστρωση σε δημοτικό δρόμο) στην Τ.Κ. Βυτίνας.
Αναβλήθηκε η συζήτησης του θέματος  προκειμένου να γίνει αυτοψία από την Τεχνική Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Πρόεδρο Τ.Κ. & τους ιδιοκτήτες  παρακείμενων  ιδιοκτησιών.
55
Ορισμός υπολόγου για είσπραξη επιταγών από Δ.Ε.Η.
Ομόφωνα ορίστηκε υπόλογος ο δημοτικός υπ/λος Νταλιακούρας Θεράπων.
56
Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.ΚΕ.Γ.
Ομόφωνα αντικαταστάθηκε η κ. Ζαφειροπούλου Μαρία μέλος του Δ.Σ. ΔΗ.ΚΕ.Γ  με την Μαρία Σταθά.
57
Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ομόφωνα αντικαθίσταται οι απερχόμενοι Δ/τές των Γυμνασίου  & Λυκείου Βυτίνας  με τους τοποθετηθέντες Δ/ντες Καραντζά Φίλιππο & Παπαδοπούλου Αναστασία.
58
Έγκριση εγκατάστασης αναμεταδότη κινητής τηλεφωνίας WIND ισχύος 10W στην Τ.Κ. Βυτίνας.
Αναβλήθηκε  η συζήτηση του θέματος προκειμένου να αναζητηθεί  και να υποδειχθεί από το Τ.Σ.  άλλη θέση  για την εγκατάσταση του αναμεταδότη.
59
Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2012.
Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε  η προτεινόμενη αναμόρφωση.
60
Διαγραφή οφειλών τελών ύδρευσης και προσαυξήσεων.
Ομόφωνα εγκρίθηκε η διόρθωση και διαγραφή αιτιολογημένων   περιπτώσεων και παραπέμφθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή αιτήσεις που επικαλούνται αδυναμία  πληρωμής.
61
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών γέφυρας στην θέση Κόνιαρη στο Δ.Δ. Στεμνίτσας».
Κατά πλειοψηφία  εγκρίθηκε η αιτούμενη παράταση προθεσμίας.
62
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας «Καταγραφή δεξαμενών και δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Δήμου Γορτυνίας».
Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε παράταση 90 ημερών
63
Οριστική παραλαβή της αρχιτεκτονικής μελέτης «Ανάπλαση οικισμού Σταυροδρομίου, Δήμου Γορτυνίας»
Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η οριστική παραλαβή της μελέτης
64
Οριστική παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης «Ανάπλαση οικισμού Σταυροδρομίου, Δήμου Γορτυνίας»
Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η οριστική παραλαβή της μελέτης
65
Οριστική παραλαβή της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης «Ανάπλαση οικισμού Σταυροδρομίου, Δήμου Γορτυνίας»

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η οριστική παραλαβή της μελέτης
66
Συμμετοχή του Δήμου σε Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης
Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου σε ΤΟΠ.Σ.Α με άλλους φορείς.
67
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών
Ομόφωνα συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από:
Α. Τακτικά μέλη
1.Νακοπούλου Άννα Πρόεδρος
2.Λιατσοπούλου Βασιλική
3. Καρρά Αγγελική
Β. Αναπληρωματικά μέλη
1. Θεολόγου Δημήτριος
2. Πολύδερας Διαμαντής
3. Νταλιακούρας Θεράπων
                                                                                             

   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

          ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΥΝΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου