Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑΓια πϋμπτη ςυνεχόμενη χρονιϊ διοργανώνουμε και φϋτοσ ςτην Καςτϊνιτςα την ΓΙΟΡΣΗ ΣΟΤ ΔΑ΢ΟΤ΢. Με ςτόχο την ποιοτικό αναβϊθμιςη τησ αλλϊ και ανταποκρινόμενοι θετικϊ ςτα ςχόλια και τισ προτϊςεισ των προηγούμενων ετών απλώνοντασ την διϊρκεια των εκδηλώςεων ςε ϋνα ολόκληρο δεκαπενθόμερο.
΢τόχοσ για μια ακόμα χρονιϊ η ευαιςθητοπούηςη και η αφύπνιςη όλων μασ για την προςταςύα του πανϋμορφου δϊςουσ του Πϊρνωνα. Εύμαςτε υποχρεωμϋνοι να δυναμώςουμε το κύνημα του εθελοντιςμού γιατύ εύναι η μοναδικό μασ ελπύδα να παραδώςουμε ςτισ επόμενεσ γενιϋσ ϋνα υγιϋσ περιβϊλλον.

Οι εκδηλώςεισ θα περιλαμβϊνουν, ενημερώςεισ και ςυζητόςεισ για το δϊςοσ και την προςταςύα του, για την χλωρύδα, την πανύδα και τα ςπϊνια βότανα του Πϊρνωνα, δραςτηριότητεσ για τα παιδιϊ όπωσ ζωγραφικό, εργαςτόριο παραςκευόσ ψωμιού και περιβαλλοντικό εκπαύδευςη. Ακόμα θα διεξαχθούν αθλητικού αγώνεσ αλλϊ και πεζοπορύεσ ςτα μοναδικϊ μονοπϊτια του Πϊρνωνα. Σην ϋναρξη των εκδηλώςεων θα ςηματοδοτόςει το Δημοτικό Πανηγύρι ςτισ 21 Ιουλύου 2012 με τον Σ. ΢ούρςο, την Ε. Χαραμό και την ΢. Διαμαντιδϊκη ςτο τραγούδι και τον Μϊκη ΢αλϋα ςτο κλαρύνο. Σο χορευτικό ςυγκρότημα του Συρού θα ξεκινόςει τη βραδιϊ με παραδοςιακούσ χορούσ.
ΠΡΟ΢ΚΑΛΟΤΜΕ ΟΛΟΤ΢
τουσ ςυντοπύτεσ και φύλουσ από όλα τα χωριϊ του Πϊρνωνα Λακωνύασ και Αρκαδύασ, από τα παραλιακϊ χωριϊ τησ Κυνουρύασ αλλϊ και από την ΢πϊρτη, την Σρύπολη, το Άργοσ, το Ναύπλιο να πϊρουν μϋροσ ςτην μεγϊλη ΓΙΟΡΣΗ ΣΟΤ ΔΑ΢ΟΤ΢ που θα ξεκινήςει τo ΢άββατο 21 Ιουλίου και ώρα 8.30μ.μ. με δημοτική βραδιά ςτη Καςτάνιτςα - «ςτη Πλατεία Καταδρομέα ΢. Κουρούνη» (500 μϋτρα ϋξω από την Καςτϊνιτςα) και θα ςυνεχιςτεί μέχρι τισ 14 Αυγούςτου.
ΣΟ ΔΑ΢Ο΢ ΕΙΝΑΙ ΠΗΓΗ ΖΩΗ΢ – Α΢ ΣΟ ΠΡΟΦΤΛΑΞΟΤΜΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΣΡΟΠΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου