Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012

Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Τρίπολης


Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, την 6ην Αυγούστου 2012, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  14:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη και Αταλάντης για τη  Συνεδρίαση της  Οικονομικής επιτροπής   προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέματα:


1.      Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και χειρονακτικού οδοκαθαρισμού στην Δ.Ε. Κορυθίου».

2.      Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και χειρονακτικού οδοκαθαρισμού στην Δ.Ε. Τεγέας».


3.      Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και χειρονακτικού οδοκαθαρισμού στις Δ.Ε. Σκυρίτιδας και Βαλτετσίου».

4.      Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και χειρονακτικού οδοκαθαρισμού στην Δ.Ε. Λεβιδίου».


5.      Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και χειρονακτικού οδοκαθαρισμού στην Δ.Ε. Μαντινείας».

6.      Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού υπηρεσίας: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και χειρονακτικού οδοκαθαρισμού στην Δ.Ε. Φαλάνθου και τις Τ.Κ. της Δ.Ε. Τρίπολης – πλην της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης – καθώς και της αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών στις Δ.Ε. Λεβιδίου, Μαντινείας, Κορυθίου, Τεγέας και Τρίπολης».


7.      Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού υπηρεσίας: «Εργασίες χειρονακτικού οδοκαθαρισμού στην Δ.Ε. Τρίπολης, πλυσίματος κάδων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες καθώς και του πλυσίματος οδών και λαϊκών αγορών στην Δ.Κ. Τρίπολης».

8.      Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Φούρνου στην Τοπική Κοινότητα ΑΛΕΑΣ της Δ.Ε. Τεγέας του Δήμου Τρίπολης.


9.      Έγκριση έκδοσης Χ.Ε. τακτικών για την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων ΜΑΊΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ έτους 2012 στους δικαιούχους ΑΜΕΑ του Δήμου Τρίπολης.

10.  Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Τρίπολης και έγκριση επαναληπτικής διακήρυξης.

11.     Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΕ ΚΔΑΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ».


   Λόγοι του κατεπείγοντος:
α) Ολοκλήρωση των διαδικασιών αποκομιδής απορριμμάτων για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
 β) Επίκειται ανάγκη άμεση καταβολής προνοιακών επιδομάτων ΜΑΊΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ έτους 2012 στους δικαιούχους ΑΜΕΑ του Δήμου Τρίπολης.
 γ) Επίκειται άμεση ανάγκη ολοκλήρωσης της δημοπρασίας για την ολοκλήρωση του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Τρίπολης και έγκριση επαναληπτικής διακήρυξης πριν την έλευση του χειμώνα». 


Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            
                                                     Της Οικονομικής Επιτροπής


                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ
                                                               ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου