Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012

ΓΙΟΡΤΗ ΓΟΡΤΥΝΙΩΝ ΑΓΙΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑ


ΓΙΟΡΤΗ ΓΟΡΤΥΝΙΩΝ  ΑΓΙΩΝ
 & ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ  ΔΗΜΗΤΡΑΣ  ΤΣΑΚΑΛΟΥ
Κον­το­βά­ζαι­να  - Σάβ­βα­το 18 Αυ­γού­στου

Το Σάβ­βα­το 18 Αυ­γού­στου στον Ενο­ρι­α­κό Ιε­ρό Να­ό Αγί­ας Τρι­ά­δος   Κον­το­βα­ζαί­νης, θα ε­ορ­τασ­θεί πα­νη­γυ­ρι­κά  η μνή­μη των  εννέα Γορ­τυ­νί­ων και Μεγαλοπολιτών Αγί­ων (Γρη­γο­ρί­ου  Ε΄ Πα­τρι­άρ­χου Κων/λε­ως, Αθα­να­σί­ου   Αρχι­ε­πι­σκό­που  Χρι­στ/λε­ως   και προ­στά­του  των Γορ­τυ­νί­ων, Θε­ο­κλή­του  Λα­κε­δαι­μο­νί­ας, Δι­ο­νυ­σί­ου   Α΄ Πα­τρι­άρ­χου  Κων/λε­ως,  Ευ­θυ­μί­ου Νε­ο­μάρ­τυ­ρος, Ρω­μα­νού Νε­ο­μάρ­τυ­ρος Θεοδώρας Οσιομάρτυρος, Γερασίμου Νεομάρτυρος   και Λε­ον­τί­ου Οσί­ου), όπως γίνεται κάθε καλοκαίρι.
Της Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας   με αρ­το­κλα­σί­α   θα προεξάρχει ο καταγόμενος από Κοντοβάζαινα Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωλένης Ηλείας κ. Αθανάσιος, συλλειτουργούντος  του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμίου. Θα εκτεθούν για προσκύνημα και λείψανα Αγίων.
Θ΄ α­κο­λου­θή­σει  Αρχι­ε­ρα­τι­κό  Μνη­μό­συ­νο   υ­πέρ α­να­παύ­σε­ως   των ψυ­χών των Με­γά­λων Ευ­ερ­γε­των Γε­ωρ­γί­ου και Δή­μη­τρας Τσά­κα­λου,  ιδρυ­τών  του ο­μω­νύ­μου  Κοι­νω­φε­λούς  Ιδρύ­μα­τος.
Γι­α τους τιμωμένους Αγί­ους, κα­θώς ε­πί­σης γι­α την πο­ρεί­α και τους στό­χους του Ιδρύ­μα­τος   Τσά­κα­λου,  θ’αναφερθεί ο Πρό­ε­δρός του  Κωνσταντί­νος Π. Κα­λύ­βας, δημοσιογράφος.
Προ­σκα­λούν­ται οι συμ­πα­τρι­ώ­τες   να πα­ρα­βρε­θούν στην  ως ά­νω   λα­τρευ­τι­κή σύ­να­ξη.

Οι δι­ορ­γα­νω­τές­
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
Δ.Ε.  ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  ΤΣΑΚΑΛΟΥ
ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ
ΕΝΩΣΗ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ τ. ΔΗΜΟΥ  ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ  ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΙΤΩΝ “ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΛΕΙΒΩΚΑ”
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου