Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

Δήμος Μεγαλόπολης ..Ψήφισμα στήριξης δημοτών - δανειοληπτών για την εξαίρεση εκποίησης πρώτης κατοικίας λόγω χρεών στα πιστωτικά ιδρύματα
Στη Μεγαλόπολη και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερατη δεκάτη τρίτη (13η) του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 6.00 μ.μ.συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης μετά την από 20268/08-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κατόπιν της διακοπείσας συνεδρίασης της 12ηςΝοεμβρίου 2012, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους χωριστά σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών ευρέθησαν παρόντα 20, ήτοι:

Παρόντες Απόντες
1. Κάβουρας Αναστάσιος, Πρόεδρος 1. Τσέκερης Γρηγόριος
2. Γαλάνη Δέσποινα 2. Γκρίτζαλης Ιωάννης
3. Δράκος Κανέλλος 3. Μιχόπουλος Κωνσταντίνος
4. Δημόπουλος Χρήστος 4. Μανιάτης Χρήστος
5. Σμυρνής Θεόδωρος 5. Βλασόγιαννης Παναγιώτης
6. Μερζιώτης Βασίλειος 6. Αθανασόπουλος Σταύρος
7. Κλουκίνας Γεώργιος 7. Παγανός Κωνσταντίνος
8. Τζεβελέκος Σπυρίδων
9. Μαρκολέφας Ιωάννης
10. Λύγουρη Ειρήνη
11. Κούτσουρας Νικόλαος
12. Καρατζαφέρης Φώτιος
13. Κανέλλος Βασίλειος
14. Μάντης Νικόλαος
15. Τσιριγώτης Σπυρίδων
16. Ρουμπαλάς Γεώργιος
17. Νικητόπουλος Παναγιώτης
18. Φουσέκης Ιωάννης
19. Κουρέτας Γεώργιος
20. Κερκεμέζος Ηλίας
Απών Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης
1. Στασινός Θεόδωρος
Παρόντες Πρόεδροι & Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
1. Μπιτζάκης Ευστράτιος, Τ.Κ. Καράτουλα
2. Γκίκας Παναγιώτης, Τ.Κ. Κάτω Καρυών
Απόντες Πρόεδροι & Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
1. Τζιούβελης Μαρίνος, Τ.Κ. Δυρραχίου
2. Τσουτσουμπρής Παναγιώτης, Τ.Κ. ΄Ισαρη
ΑΔΑ: Β4ΣΘΩΛ8-ΘΘΛ
3. Σβερκούνος Αλέξιος, Τ.Κ. Καμάρας
4. Κολοβός Νικήτας, Τ.Κ. Λεπτινίου
5. Χασομέρης Γεώργιος, Τ.Κ. Λυκαίου
6. Μπουγιούκος Νικόλαος, Τ.Κ. Λυκοχίων
7. Κεντιστός Σπυρίδων, Τ.Κ. Μαλλωτών
8. Σπυρόπουλος Παναγιώτης, Τ.Κ. Παραδεισίων
9. Διαμαντόπουλος Γεώργιος, Τ.Κ. Πετρίνας
10. Αποστολόπουλος Νικόλαος, Τ.Κ. Σουλαρίου
11. Αντωνόπουλος Αναστάσιος, Τ.Κ. Τουρκολέκα
12. Δημόπουλος Γεώργιος, Τ.Κ. Τριποτάμου
13. Γιαννακόπουλος ωάννης, Τ.Κ. Φαλαισίας
14. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας, Τ.Κ. Χιράδων
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Αθανασόπουλος, ο οποίος
προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, κατά τη
συζήτηση του θέματος αυτού ήταν παρών.
Στη συνεδρίαση μετείχε ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Μπούρας, ο οποίος νομίμως είχε
κληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Κούτσουρα
Αθανασία, που ορίστηκε με την αριθμ. 39/2012 Απόφαση Δημάρχου.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσία
του κ. Δημάρχου, των Προέδρων & Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου
Μεγαλόπολης, οι οποίοι νομίμως είχαν κληθεί, και έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος
αφού εισηγήθηκε το 33ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ψήφισμα στήριξης δημοτών -
δανειοληπτών για την εξαίρεση εκποίησης πρώτης κατοικίας λόγω χρεών στα πιστωτικά
ιδρύματα» και τη λήψη απόφασης για το θέμα αυτό και εξέθεσε ότι:
Ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΙΝΚΑ/ΓΟΚΕ Γενικής Ομοσπονδίας
Καταναλωτών Ελλάδος κ. Φώτης Αλεξόπουλος, απευθυνόμενος στους συναδέλφους της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης αναφέρει:
«Μετά και τις δηλώσεις του Βουλευτή της Νέα Δημοκρατίας Μάκη Βορίδη είναι πλέον
σαφές ότι η Κυβέρνηση και κατ΄ επέκταση οι Υπουργοί Οικονομικών & Εργασίας, δεν είναι
διατιθεμένοι να δώσουν νέα παράταση ώστε να εξαιρείται η πρώτη κατοικία του δανειολήπτη
από εκποίηση λόγω χρεών στα πιστωτικά ιδρύματα (Νόμος Κατσέλη 3869/2010 – Η παράταση
λήγει την 31/12/2012.
Απευθύνω έκκληση σε όλους τους συναδέλφους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να φέρουν
ως θέμα το ψήφισμα που παραθέτω προς γνώση τους στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης τους,
με απώτερο σκοπό την ψήφισή του και την αποστολή του στην ΚΕΔΕ και στο Γραφείο των
Υπουργών Οικονομικών & Εργασίας, προκειμένου να πιέσουμε με αυτόν τον τρόπο προς όφελος
των Δημοτών μας (Δανειοληπτών).
Ας μην αφήσουμε τους «Ασκούς του Αιόλου» να ανοίξουν και άλλο κοινωνικό
απόστημα, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα μεταφερθεί στην Τ.Α. προς «Λύση». Η Τ.Α.
«ψυχορραγεί» οικονομικά και ήδη έχει πάρα πολλά προβλήματα.»
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Σμυρνής εξέφρασε την αντίθεσή του και
αποχώρησε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Γ. Κάβουρας κάλεσε
το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
2
ΑΔΑ: Β4ΣΘΩΛ8-ΘΘΛ
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του, τις
διατάξεις του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ., τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την
ανωτέρω εισήγηση, ΟΜΟΦΩΝΑ:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εκδώσει το παρακάτω Ψήφισμα στήριξης προς όφελος των Δημοτών –
Δανειοληπτών:
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαλόπολης μετέχοντας ενεργά στο πλευρό των
συμπολιτών μας και σε σχέση με τις διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υποχρεωμένα
νοικοκυριά των συμπολιτών μας θέτει ως ζήτημα άμεσης πολιτικής και κοινωνικής
προτεραιότητας την παράταση του μέτρου απαγόρευσης πλειστηριασμού Α΄ κατοικίας μέχρι το
τέλος του επόμενου έτους (2013) και την επέκταση της για όλους τους δημότες – δανειολήπτες
μας, ανεξαρτήτως ύψους χρεών καθώς και για το σύνολο του περιεχομένου της κατοικίας τους.
Οι τράπεζες σπεύδουν να προσδιορίσουν τη διενέργεια χιλιάδων πλειστηριασμών
ακινήτων Α΄ κατοικίας εντός του έτους 2013 πριν τη λήξη της δοθείσας παράτασης που είναι
31/12/2012 ημερομηνία που δυστυχώς θα βρει πολλούς δημότες μας να μην μπορούν λόγω της
οικονομικής δυσκολίας που βρίσκονται να ανακόψουν τους πλειστηριασμούς.
΄Ενεκα τούτου καθίσταται πολύ σαφές ότι ο μόνος τρόπος ουσιαστικής επίλυσης του
προβλήματος που δημιουργείται στους πολίτες μας είναι αυτός της παράτασης του ισχύοντος
μέτρου αναστολής των πλειστηριασμών μέχρι την 31/12./2013.
Τέλος αναγκαία είναι η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν το περιεχόμενο της Α΄
κατοικίας στον νόμο 3869/2010 καθώς πρέπει να προστατεύεται και το περιεχόμενο της
κατοικίας των πολιτών αφού αποτελεί άσυλο, αλλά και διότι η πλειονότητα των κινητών
πραγμάτων που βρίσκονται μέσα στην κατοικία του δανειολήπτη εξυπηρετεί ουσιώδεις βιοτικές
ανάγκες του πολίτη και της οικογένειάς του.
Είναι συνεπώς σαφή και ουσιώδης η αναγκαιότητα παράτασης και επέκτασης του μέτρου
αναστολών μέχρι και την 31/12/2013 αλλά και ποιοτικής επέκτασής του.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 652/2012.
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως κατωτέρω.
Ο Δήμαρχος Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Τα Μέλη
Παναγιώτης Γ. Μπούρας Υπ/φή
Μεγαλόπολη 19 / 11 /2012
Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Γ. Κάβουρας
Υπ/φή
3
ΑΔΑ: Β4ΣΘΩΛ8-ΘΘΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου