Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας θα συνεδριάσει στο Δημοτικό κατάστημα Λεωνιδίου (αίθουσα Βιβλιοθήκης), την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 18.00, με ημερήσια διάταξη τα παρακάτω θέματα τα οποία εισηγείται ο Δήμαρχος:

1ο: Επί αιτήσεως Διευθυντή Κέντρου Υγείας Λεωνιδίου.
2ο: Επί αιτήσεως κτηνοτρόφων περιοχής Τ.Κ Πελετών.
3ο: Επί αιτήσεως Ελένης Στ. Ζαρόκωστα - κατοίκου Λεωνιδίου.
4ο: Επί ενστάσεως Γεωργίου Ι. Σαπουνάκη - κατοίκου Σαπουνακαίικων.
5ο: Επί αιτήσεως Νικολάου Δ. Κυρίου - κατοίκου Λεωνιδίου.
 6ο: Επί αιτήσεως Ιωάννη Δ. Φιφλή - κατοίκου Παλαιοχωρίου.
7ο: Επί επιστολής Ιωάννη Πάχου - Προέδρου Πολιτιστικού Συλλόγου Πραγματευτή.
8ο: Επί αιτήσεως Μαρίας Α. Χείλαρη  - δημότισσας Λεωνιδίου.
9ο: Επί επιστολής Κωνσταντίνου Τ. Σαρρή - κατοίκου Λεωνιδίου.
10ο: Περί της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων προς Χοντζόπουλο (Κοίλασος) και νότια δεξαμενής ύδρευσης Λεωνιδίου».
11ο: Περί της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε για το έργο «Οδοποιία Δ.Ε Κοσμά».
12ο: Περί της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων στην Δ.Κ Λεωνιδίου».
13ο: Περί της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων στις θέσεις ΄Οχθος – κεντρικός δρόμος Πελετών και κεντρικός δρόμος Αμυγδαλιάς Τ.Κ Πελετών».
14ο: Περί της εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών παραλιών Δ.Ε Τυρού», με βάση την 368/2012 μελέτη της Δ.Τ.Υ Δήμου Τρίπολης και τη νομοθεσία για την κατασκευή των δημοσίων έργων.
15ο: Περί της παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού - παραλίας από θέση «Πελιάς» έως θέση «Εκβολές Δαφνώνα».
16ο: Περί του ορισμού του κέντρου του στάσιμου οικισμού Χούνης της Τ.Κ Κουνουπιάς.
17ο: Περί του καθαρισμού του ακινήτου του κληροδοτήματος Μαρίας Μώττη και της έγκρισης διάθεσης σχετικής πίστωσης.
18ο: Περί της έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση οικονομικών υποχρεώσεων του κληροδοτήματος Μαρίας Μώττη και της επικαιροποίησης των στοιχείων των σχετικών παροχών υδρεύσεως στην ΕΥΔΑΠ.
19ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012, για τη δημιουργία νέας απαραίτητης πίστωσης 24.600 € με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου για την προετοιμασία φακέλου υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης *Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Νότιας Κυνουρίας*» και της ανάλογης τροποποίησης του οικείου προγράμματος παροχής υπηρεσιών τρέχοντος έτους.
20ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012, για τη δημιουργία νέων απαραίτητων πιστώσεων:
α) 6.150 € με τίτλο «Περιβαλλοντική μελέτη έργου "Ασφαλτόστρωση δρόμου Πελετά - Κρεμαστή (από θέση Καβάφα έως θέση Μακριά Λάκκα)"»,
β) 6.150 € με τίτλο «Περιβαλλοντική μελέτη έργου *Ασφαλτόστρωση δρόμου Χούνη - Βλησιδιά*»,
γ) 3.500 € με τίτλο «Αναγνωριστική υδρογεωλογική έκθεση (μελέτη) ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης στην περιοχή *Λινάκα* Δ.Κ Λεωνιδίου»,
δ) 8.250 € με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού αναρριχητικών διαδρομών»,
ε) 23.600 € με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών για επαναλειτουργία υδρευτικής γεώτρησης Τσέρφου Δ.Ε Τυρού»
και της ανάλογης τροποποίησης των οικείων προγραμμάτων μελετών και έργων τρέχοντος έτους.
21ο: Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012 για την ενίσχυση κατά 2.000 € της γραμμένης πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» / (αρχική εγγραφή 8.000 €).
22ο: Περί της συγκρότησης 3μελών επιτροπών δημοτικών υπαλλήλων για την παραλαβή προμηθειών Ε.Κ.Π - Ο.Τ.Α.
23ο: Περί της αποδοχής ποσού 5.451,81 € / (ΥΠ.ΕΣ, ΣΑΤΑ 2012) για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και της κατανομής του ποσού αυτού υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νότιας Κυνουρίας».
24ο: Περί της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ - της Κοινωνικής Επιχείρησης / Αστικής Εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ» και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε».
25ο: Περί της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ.
26ο: Περί της διαγραφής ποσών για φυσικά πρόσωπα, που ενεγράφησαν κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο στον χρηματικό κατάλογο τελών υδρεύσεως Τ.Κ Πηγαδίου Β΄ τετραμήνου 2012.
27ο: Περί της διαγραφής ποσών για φυσικά πρόσωπα, που ενεγράφησαν κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο στον χρηματικό κατάλογο τελών υδρεύσεως Τ.Κ Τσιταλίων Β΄ τετραμήνου 2012.
28ο: Περί της διαγραφής ποσού για τον Παναγιώτη Ν. Λαλουδάκη, που ενεγράφη κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο στον χρηματικό κατάλογο τελών υδρεύσεως Τ.Κ Τυρού Β΄ τετραμήνου 2012.
29ο: Περί της διαγραφής ποσού για τον Βασίλειο Ι. Σιώρα, που ενεγράφη κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο στον χρηματικό κατάλογο τελών υδρεύσεως Τ.Κ Πέρα Μελάνων Β΄ τετραμήνου 2012.
30ο: Περί της επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού στον Ηλία Κ. Κυρίο (κάτοικο Λεωνιδίου).
31ο: Περί του ορισμού εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Διοικητικής Παραλαβής για χρήση του έργου με τίτλο «΄Ιδρυση Σφαγείων Αιγοπροβάτων Δήμου Λεωνιδίου».
32ο: Περί της διάλυσης της σύμβασης για το έργο «΄Εργα διευθέτησης όμβριων στη θέση "Βάλτος" Δ.Ε Τυρού».
33ο: Περί της διάλυσης της σύμβασης για το έργο «΄Εργα διευθέτησης όμβριων στην Παραλία Τυρού».
34ο: Επί αιτήσεως Χρήστου Θ. Ζαχαριά - κατοίκου Τυρού.
35ο: Περί της ψήφισης του Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων.
36ο: Περί του καθορισμού των τελών και των δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων.
37ο: Περί της διανομής των αρδευτικών υδάτων και της φύλαξης των αρδευτικών έργων κατά το έτος 2013 από υδρονομικά όργανα του Δήμου, του χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου τους έτους αυτού, του αριθμού των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, του τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και της αμοιβής κάθε οργάνου.
38ο: Περί της υποβολής αίτησης στο Τ.Π & Δ για την επιμήκυνση της αποπληρωμής των δανείων του προς τον Δήμο κατά (08) έτη με περίοδο χάριτος (03) ετών (αρχής γενομένης από 01-01-2013, εντός της οποίας θα καταβάλλονται μόνο τόκοι) και με μειωμένο επιτόκιο κατά μισή (0,5) ποσοστιαία μονάδα.
39ο: Περί της εκμίσθωσης του κυλικείου του Κλειστού Γυμναστηρίου Λεωνιδίου με πλειοδοτική δημοπρασία.
40ο: Περί της τροποποίησης του αποφασιστικού μέρους της 380/2011 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το μέρος που αναφέρεται στη συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης και Παραβατικότητας.
41ο: Περί της διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου