Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης


Σας προσκαλούμε όπως, την 27η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη και ώρα  6.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις  για τα  παρακάτω θέματα:


 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 180.764,04 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτερικών τακτική επιχορήγηση μηνός Νοεμβρίου 2012 – Απόδοση αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 352,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή δαπάνης υλοποίησης του θεσμού για τον εθελοντή τροχονόμο κατά το διάστημα από Απρίλιο έως και Ιούνιο 2012.

 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 10.310,00 € από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 27 Ν. 3756/2009) ΣΑΤΑ έτους 2012 για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

 1. Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 78.184,56 € από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 27 Ν. 3756/2009) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και την καταβολή δαπανών επενδύσεων & έργων.

 1. Αποδοχή και διάθεση πίστωσης ποσού 316.000,00 € από το Υπουργείο Α΄ κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2012 για την καταβολή δαπανών εκτέλεσης έργων του Δήμου Μεγαλόπολης.

 1. Διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00 € από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών  για  την  αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά της 7ης Αυγούστου 2012.


 1. Υποβολή αίτησης Δήμου Μεγαλόπολης στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (Τ.Π.Δ.) για την υπαγωγή του Δανείου για το έργο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου μας» στη ρύθμιση των διατάξεων του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ  Α΄ 222/12.11.2012).

 1. Υποβολή αίτησης Δήμου Μεγαλόπολης  στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (Τ.Π.Δ.) για την υπαγωγή του Δανείου για  την εκπόνηση της Μελέτης  «Στερέωση, αποκατάσταση του Βυζαντινού Ναού Αγίων Αποστόλων στο Λεοντάρι Αρκαδίας» και  την εκπόνηση Μελετών ΄Εργων (14) στη ρύθμιση των διατάξεων του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222/12.11.2012).

 1. Υποβολή αίτησης Δήμου Μεγαλόπολης  στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (Τ.Π.Δ.) για την υπαγωγή του Δανείου  για την αποπληρωμή της Μελέτης του ΄Εργου  «Στερέωση - Αποκατάσταση Βυζαντινού Μνημείου Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων στο Δ.Δ. Λεονταρίου» στη ρύθμιση των διατάξεων του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ  Α΄ 222/12.11.2012).

 1. ΄Εγκριση υποβολής αίτησης Δήμου Μεγαλόπολης  στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (Τ.Π.Δ.) για την υπαγωγή του Δανείου «Εξόφληση Οφειλών προς Φορείς (Ελληνικό Δημόσιο)» στη ρύθμιση των διατάξεων του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222/12.11.2012).

 1. Υποβολή αίτησης Δήμου Μεγαλόπολης στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (Τ.Π.Δ.) για την υπαγωγή του Δανείου για  «Αγορά Ακινήτου» στη ρύθμιση των διατάξεων του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ  Α΄ 222/12.11.2012).

 1. Υποβολή αίτησης Δήμου Μεγαλόπολης στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (Τ.Π.Δ.) για την υπαγωγή του Δανείου για την «Αύξηση Κεφαλαίου της ΔΕΠΥΠΠΑΜ Μεγαλόπολης για την εκτέλεση του έργου ¨Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης  με συμπαραγωγή από τον ΑΗΣ – ΔΕΗ με  βιομάζᨻ στη ρύθμιση των διατάξεων του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ  Α΄ 222/12.11.2012).

 1. ΄Εγκριση της υποβολής αίτησης της Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ Δήμου Μεγαλόπολης «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ» για την υπαγωγή του Δανείου της  πρώην Δημοτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Προστασίας Περιβάλλοντος Ανάπτυξης Περιοχής Μεγαλόπολης (ΔΕΠΥΠΠΑΜ) για «Εξόφληση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς ιδιώτες δικαιούχους για έργα» στη ρύθμιση των διατάξεων του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ  Α΄ 222/12.11.2012).

 1. ΄Εγκριση της υποβολής πρότασης της Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ Δήμου Μεγαλόπολης «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ» για την υπαγωγή του Δανείου της  πρώην Δημοτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Προστασίας Περιβάλλοντος Ανάπτυξης Περιοχής Μεγαλόπολης (ΔΕΠΥΠΠΑΜ) για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών στο ΄Εργο ¨Μελέτη – Κατασκευή Τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης¨» στη ρύθμιση των διατάξεων του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ  Α΄222/12.11.2012).

 1. Συζήτηση της από 20.12.2012 υποβληθείσας με αριθμ. πρωτ. 23.340/20.12.2012 στο Δήμο αίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Αθανασόπουλου Σταύρου.

 1. Αίτηση του κ. Κωστόπουλου Κωνσταντίνου του Ιωάννη για τη μείωση δημοτικών τελών και φόρων κατά τις διατάξεις του άρθρου 202  παρ. 3  του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.

 1. Αίτηση  του κ. Νεκταρίου Κυριακόπουλου του Αντωνίου για τοποθέτηση αλεξικέραυνου στο καμπαναριό του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στον Οικισμό Ορεστείου Δ.Κ. Μεγαλόπολης. 1. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 «Κατασκευή Στέγης Επιδώματος Πρώην Κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων Συλλόγου Διδασκάλων Μεγαλόπολης».

 1. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 «Συντήρηση Νεκροταφείου Τ.Κ. Χωρέμη».

 1. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 «Βελτίωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Τουρκολέκα».   

 1. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Επέκταση Δικτύου ΄Υδρευσης Τ.Κ. ΄Ισαρη».

 1. ΄Εγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Δεύτερης Δεξαμενής ΄Υδρευσης Τ.Δ. Δυρραχίου».

 1. ΄Εγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Σκορτσινού».

 1.  ΄Εγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση – Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμού Παλαιομοιρίου Τ.Δ. Τριλόφου».

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αλλαγή Δικτύου ΄Υδρευσης από Πηγή Αγ. Βασιλείου Τ.Δ. Κουρουνιού μέχρι Δεξαμενή Τ.Δ. Καρύταινας».

 1. Μίσθωση ακινήτου (κτίσματος & οικοπέδου) για την ανάπτυξη κοινωνικών πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου.

 1. Περί λειτουργίας της Γεφυροπλάστιγγας του Δήμου Μεγαλόπολης.

 1. Παράταση της μίσθωσης των ακινήτων για τη στέγαση των υπηρεσιών Δήμου Μεγαλόπολης.

 1. ΄Εγκριση χορήγησης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας «Π.Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ειδικού τέλους λατομικών προϊόντων  ετών 2007 - 2010.

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 για την εγγραφή πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών και τη λογιστική και  οικονομική τακτοποίηση αυτού.

 1. Ανατροπή  ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2012.


                                                                                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                                                                             Αναστάσιος Γ. Κάβουρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου