Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

Οι επτά Αντιδήμαρχοι Τρίπολης.Αμισθοι Κοσκινάς και Κάρλος


Ο Ανδρέας Μπούρας αναλαμβάνει και πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρίπολης

Διαβάστε αναλυτικά τις αρμοδιότητες των 7 αντιδημάρχων του δήμου Τρίπολης έτσι όπως αυτές ορίστηκαν με αντίστοιχες αποφάσεις του δημάρχου Τρίπολης Γιάννη Σμυρνιώτη. Άμισθοι αντιδήμαρχοι θα είναι ο Δημήτρης Κοσκινάς και ο Γιώργος Κάρλος.

Ορίζω, από 1-1-2013 έως 31-8-2014, ως αντιδήμαρχο του Δήμου Τρίπολης, o οποίος δεν δικαιούται αντιμισθίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3ε του Ν. 4051/2012, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κάρλο Γεώργιο με καθ’ ύλην αρμοδιότητες Περιβάλλοντος και Πρασίνου και κατά τόπον των Δημοτικών Ενοτήτων Βαλτετσίου και Φαλάνθου.
Β. Μεταβιβάζω στον αντιδήμαρχο κ. Κάρλο Γεώργιο τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1. των παραγράφων (γ) (Αρμοδιότητες τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης
Οχημάτων) και (δ) (Αρμοδιότητες τμήματος Ειδικών Συνεργείων και
Συντήρησης Πρασίνου), της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου,
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 13 του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
2. της παραγράφου (ε) (Αρμοδιότητες τμήματος συνεργείων) του Τμήματος
Συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας όπως αυτές
περιγράφονται στο άρθρο 17 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Γ. Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζω τις παρακάτω αρμοδιότητες για τις
Δημοτικές Ενότητες Βαλτετσίου και Φαλάνθου :
1. Την εποπτεία της Καθαριότητας, Αποκομιδής απορριμμάτων και
Ανακύκλωσης στις ανωτέρω Δημοτικές Ενότητες.
2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των τεχνικών έργων και μελετών
καθώς και ηλεκτρομηχανολογικών έργων και συγκοινωνιών αλλά και των
εργασιών που εξελίσσονται σε αυτές.
3. Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκαταστημένες σε αυτές.
4. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού.
5. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων,
πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των ανωτέρω Δημοτικών
Ενοτήτων.
6. Τη συνεργασία με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών
κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
7. Την υπογραφή των πάσης φύσεως ληξιαρχικών πράξεων που
συντάσσονται στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο
ληξίαρχος.
8. Την τέλεση πολιτικών γάμων στις ανωτέρω Δημοτικές Ενότητες.

Ορίζω, από 1-1-2013 έως 31-8-2014, ως αντιδήμαρχο του Δήμου Τρίπολης, o
οποίος δικαιούται αντιμισθίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3ε του Ν.
4051/2012, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπούρα Ανδρέα με καθ’
ύλην αρμοδιότητες Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των
Οικισμών και κατά τόπον της Δημοτικής Ενότητας Κορυθίου.
Β. Μεταβιβάζω στον αντιδήμαρχο κ. Μπούρα Ανδρέα τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1. της περίπτωσης (7), της παραγράφου (α.2) (Αρμοδιότητες στον τομέα της ζωικής
παραγωγής), του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής, της Διεύθυνσης Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 12 του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
2. των παραγράφων (α.1) (Αρμοδιότητες Περιβάλλοντος), (α.2) (Αρμοδιότητες
Διαχείρισης Κοιμητηρίων) και (α.3) (Αρμοδιότητες Διαχείρισης Δημοτικών
σφαγείων) του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, όπως
αυτές περιγράφονται στο άρθρο 13 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δήμου.
3. των παραγράφων (δ.2) (Αρμοδιότητες σε θέματα συγκοινωνιών και
κυκλοφορίας), (δ.3) (Αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειών
μεταφορών) του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών, της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας όπως αυτές περιγράφονται στο
άρθρο 17 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Γ. Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζω τις παρακάτω αρμοδιότητες για τη
Δημοτική Ενότητα Κορυθίου :
1. Την εποπτεία της Καθαριότητας, Αποκομιδής απορριμμάτων και
Ανακύκλωσης στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα.
2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των τεχνικών έργων και μελετών καθώς
και ηλεκτρομηχανολογικών έργων και συγκοινωνιών αλλά και των εργασιών που
εξελίσσονται σε αυτή.
3. Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκαταστημένες σε αυτή.

4. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού.
5. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων,
πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ανωτέρω Δημοτικής
Ενότητας.
6. Τη συνεργασία με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών
κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
7. Την υπογραφή των πάσης φύσεως ληξιαρχικών πράξεων που
συντάσσονται στην ανωτέρω ΔημοτικήΕνότητα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο
ληξίαρχος.
8. Την τέλεση πολιτικών γάμων στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα.

Α. Ορίζω, από 1-1-2013 έως 31-8-2014, ως αντιδήμαρχο του Δήμου Τρίπολης, o
οποίος δεν δικαιούται αντιμισθίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3ε
του Ν. 4051/2012, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κοσκινά Δημήτριο
με καθ’ ύλην αρμοδιότητες Διοίκησης και Παιδείας και κατά τόπον των
Δημοτικών Ενοτήτων Τρίπολης και Μαντινείας.
Β. Μεταβιβάζω στον αντιδήμαρχο κ. Κοσκινά Δημήτριο τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1. των παραγράφων (α) (Αρμοδιότητες Τμήματος Υποστήριξης των Πολιτικών
Οργάνων του Δήμου), (β) (Αρμοδιότητες Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης,
Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών) και (γ) (Αρμοδιότητες Τμήματος Ανθρώπινου
Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας) της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 15 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου και
2. της παραγράφου (γ.1) (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου
Μάθησης), του τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού,
όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 14 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου.
Γ. Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζω τις παρακάτω αρμοδιότητες για τις
Δημοτικές Ενότητες Τρίπολης και Μαντινείας:
1. Την εποπτεία της Καθαριότητας, Αποκομιδής απορριμμάτων και
Ανακύκλωσης στην Δημοτική Ενότητα Μαντινείας.
2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των τεχνικών έργων και μελετών
καθώς και ηλεκτρομηχανολογικών έργων και συγκοινωνιών αλλά και των
εργασιών που εξελίσσονται στις Δημοτικές Ενότητες Τρίπολης και Μαντινείας.
3. Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκαταστημένες στις ανωτέρω Δημοτικές Ενότητες.
4. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού.
5. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων,
πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των ανωτέρω Δημοτικών
Ενοτήτων.
6. Τη συνεργασία με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών
κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
7. Την υπογραφή των πάσης φύσεως ληξιαρχικών πράξεων που
συντάσσονται στις ανωτέρω Δημοτικές Ενότητες όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο
ληξίαρχος.
8. Την τέλεση πολιτικών γάμων στις ανωτέρω Δημοτικές Ενότητες.

Α. Ορίζω, από 1-1-2013 έως 31-8-2014, ως αντιδήμαρχο του Δήμου Τρίπολης, o
οποίος δικαιούται αντιμισθίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3ε του Ν.
4051/2012, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Κουκάκη Σταύρο με καθ’ ύλην
αρμοδιότητες Πολιτισμού και Αθλητισμού και κατά τόπον της Δημοτικής Ενότητας
Τεγέας.
Β. Μεταβιβάζω στον αντιδήμαρχο κ. Κουκάκη Σταύρο τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1. της παραγράφου (β.1) (Αρμοδιότητες ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων)
πλην των περιπτώσεων (α), (η), (ι), (ια) και της παραγράφου (β.2) (Αρμοδιότητες
προστασίας του καταναλωτή), πλην της περίπτωσης (α), του Τμήματος
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 12 του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου,
2. της παραγράφου (γ.2) (Αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νέας Γενιάς) του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού,
όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 14 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου.
Γ. Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζω τις παρακάτω αρμοδιότητες για τη
Δημοτική Ενότητα Τεγέας :
1. Την εποπτεία της Καθαριότητας, Αποκομιδής απορριμμάτων και
Ανακύκλωσης στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα.
2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των τεχνικών έργων και μελετών
καθώς και ηλεκτρομηχανολογικών έργων και συγκοινωνιών αλλά και των
εργασιών που εξελίσσονται σε αυτή.
3. Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκαταστημένες σε αυτή.
4. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού.
5. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων,
πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ανωτέρω Δημοτικής
Ενότητας.
6. Τη συνεργασία με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών
κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
7. Την υπογραφή των πάσης φύσεως ληξιαρχικών πράξεων που
συντάσσονται στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο
ληξίαρχος.
8. Την τέλεση πολιτικών γάμων στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα.

Α. Ορίζω, από 1-1-2013 έως 31-8-2014, ως αντιδήμαρχο του Δήμου Τρίπολης, που
δικαιούται αντιμισθίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3ε του Ν.
4051/2012, τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Πετροπούλου-
Δρακοπούλου Σπυριδούλα με καθ’ ύλην αρμοδιότητες Απασχόλησης και Δημόσιας
Υγείας και κατά τόπον της Δημοτικής Ενότητας Λεβιδίου.
Β. Μεταβιβάζω στην αντιδήμαρχο κ. Πετροπούλου-Δρακοπούλου Σπυριδούλα τις
καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1. των παραγράφων (γ.1) (Αρμοδιότητες σε θέματα Απασχόλησης), (γ.2)
(Αρμοδιότητες σε θέματα Τουρισμού), του τμήματος Απασχόλησης και
Τουρισμού, της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, όπως αυτές
περιγράφονται στο άρθρο 12 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
και
2. της παραγράφου (β.) (Αρμοδιότητες Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής
της Δημόσιας Υγείας), της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 14 του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Γ. Στην ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζω τις παρακάτω αρμοδιότητες για τη
Δημοτική Ενότητα Λεβιδίου :
1. Την εποπτεία της Καθαριότητας, Αποκομιδής απορριμμάτων και
Ανακύκλωσης στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα.
2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των τεχνικών έργων και μελετών
καθώς και ηλεκτρομηχανολογικών έργων και συγκοινωνιών αλλά και των
εργασιών που εξελίσσονται σε αυτή.
3. Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκαταστημένες σε αυτή.
4. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού.
5. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων,
πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ανωτέρω Δημοτικής
Ενότητας.

6. Τη συνεργασία με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών
κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
7. Την υπογραφή των πάσης φύσεως ληξιαρχικών πράξεων που
συντάσσονται στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο
ληξίαρχος.
8. Την τέλεση πολιτικών γάμων στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα.

Α. Ορίζω, από 1-1-2013 έως 31-8-2014, ως αντιδήμαρχο του Δήμου Τρίπολης, o
οποίος δικαιούται αντιμισθίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3ε του Ν.
4051/2012, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σαββάκη Σάββα με καθ’ ύλην
αρμοδιότητες Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Β. Μεταβιβάζω στον αντιδήμαρχο κ. Σαββάκη Σάββα τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες των
Τμημάτων:
1. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
2. Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας και
3. Ταμείου
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης, όπως αυτές
περιγράφονται στο άρθρο 16 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου πλην
της υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων και μισθοδοτικών καταστάσεων.
Γ. Ορίζω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων
και Κοινοτήτων», τον Αντιδήμαρχο κ. Σαββάκη Σάββα ως αναπληρωτή μου, όταν
απουσιάζω ή κωλύομαι στην εκτέλεση των καθηκόντων μου.Α. Ορίζω, από 1-1-2013 έως 31-8-2014, ως αντιδήμαρχο του Δήμου Τρίπολης, o
οποίος δικαιούται αντιμισθίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3ε του
Ν. 4051/2012, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κατσαφάνα
Κωνσταντίνο με καθ’ ύλην αρμοδιότητες Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και
Πολιτικής Προστασίας και κατά τόπον της Δημοτικής Ενότητας Σκιρίτιδας.
Β. Μεταβιβάζω στον αντιδήμαρχο κ. Κατσαφάνα Κωνσταντίνο τις καθ’ ύλην
αρμοδιότητες:
1) των παραγράφων του Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
• α.1 (Μελετών και Έρευνας)
• α.2 (Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων)
• α.3 (Αποτελεσματικότητας και Απόδοσης)
• α.4 (Ποιότητας και Οργάνωσης)
και
2) των παραγράφων του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ)
• β.1 (Στρατηγικής και Μελετών ΤΠΕ)
• β.2 (Διαχείρισης Συστημάτων ΤΠΕ)
• β.3 (Διαχείρισης εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ)
• β.4 (Γενικές Αρμοδιότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ)
της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης και
Πληροφορικής, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 11 του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
3)των παραγράφων α.4 (Αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας) και α.5
(Αρμοδιότητες Εξοικονόμησης Ενέργειας) του Τμήματος Περιβάλλοντος και
Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου,
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 13 του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Γ. Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζω τις παρακάτω αρμοδιότητες για τη
Δημοτική Ενότητα Σκιρίτιδας :
1. Την εποπτεία της Καθαριότητας, Αποκομιδής απορριμμάτων και
Ανακύκλωσης στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα.
2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των τεχνικών έργων και μελετών
καθώς και ηλεκτρομηχανολογικών έργων και συγκοινωνιών αλλά και των
εργασιών που εξελίσσονται σε αυτή.
3. Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκαταστημένες σε αυτή.
4. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού.
5. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων,
πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ανωτέρω Δημοτικής
Ενότητας.
6. Τη συνεργασία με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών
κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
7. Την υπογραφή των πάσης φύσεως ληξιαρχικών πράξεων που
συντάσσονται στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο
ληξίαρχος.
8. Την τέλεση πολιτικών γάμων στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου