Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Πρόσληψης είκοσι (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο ΤρίποληςΈχοντας υπόψη:
1.      Την 125/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1619/26-3-2012 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
2.      Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρίπολης.

Ανακοινώνει


Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μήνες, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων,  για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου λόγω των επερχόμενων εορτών του Πάσχα, κατά τη διάρκεια των οποίων είναι ιδιαιτέρως αυξημένες οι ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και συγκεκριμένα:

1. Δέκα πέντε (15) Εργατών Καθαριότητας.
2. Πέντε (5) Οδηγών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Δήμο Τρίπολης έως και  9 Απριλίου 2012.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
                                                                                      
                                                                                   
                                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου