Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

ΣυνεδριάΖει το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου


Στις  22 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 μ.μ., στην Τρίπολη, στο Παλιό Δημαρχείο του Δήμου Τρίπολης (Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 43), θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:


Α. Ενέργειες – Παρεμβάσεις της ΠΕΔ Πελοποννήσου

1.      Διαχείριση απορριμμάτων. Υπάρχουσα κατάσταση εξελίξεις & ενέργειες


Β. Διοικητικά θέματα

2.     Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την εκκαθάριση των αρχείων της πρώην ΤΕΔΚ Αργολίδας


3.     Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ενοικίαση των Γραφείων της ΠΕΔ, που βρίσκονται στην Κόρινθο, επί της οδού Αδειμάντου 83


4.     Συγκρότηση επιτροπών της ΠΕΔ Πελοποννήσου για το έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ) και των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) ΦΕΚ 56294/17-9-2009 τ. Β΄

5.     Συγκρότηση επιτροπών της ΠΕΔ Πελοποννήσου για το έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Μελετών – Έργων – Υπηρεσιών της


 Γ. Προγραμματισμός

6.     Ψήφιση προγράμματος δράσης της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου έτους 2013


Δ. Οικονομικά Θέματα

7.     Έγκριση της υπ. αριθμ. 1/2013 απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου της ΠΕΔ αναφορικά με την εξέταση των πραγματοποιηθέντων  εσόδων - εξόδων για το 4ο τρίμηνο του 2012

8.    Έγκριση της υπ. αριθμ. 2/2013 απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου της ΠΕΔ αναφορικά με την αιτιολογημένη έκθεση για την οικονομική διαχείριση της ΠΕΔ οικονομικού έτους 2012

9.           Ψήφιση απολογισμού της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου  οικ. έτους 2012

10.      Ψήφιση προϋπολογισμού της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου οικ. έτους 2013Ε. Επιτροπές & Συμβούλια (Νομαρχιακού Επιπέδου)

11.  Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της επιτροπής για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων, που περιλαμβάνονται στην πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης περιοχής Κανελλοπούλου-Σφαγεία του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 1 παρ.1 του Π.Δ. 5/86

12.  Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου με τον αναπληρωτή του για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας Ν. Αργολίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 369/1989

13.  Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της  Επιτροπής Διαγωνισμού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Μεσσήνης για τη δημοπράτηση του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Τ.Δ. ΑΒΡΑΜΙΟΥ–ΛΕΥΚΟΧΩΡΑ (ΤΜΗΜΑ ΙΙ) ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ.2  του Ν. 3669/2008

14.  Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη σύσταση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής για τον καθορισμό της ένδειξης «Όνομα Αμπελουργικής Εκμετάλλευσης ή Ομάδας Αμπελουργικών Εκμεταλλεύσεων στις Ετικέτες Ελληνικών Οίνων» στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

15.  Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου της ΠΕΔ Πελοποννήσου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Εισήγησης για Ανάθεση του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 609/1985, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 3669/2008, τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και των σχετικών εγκυκλίων με αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ. 21526/04-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ. 23243/23-11-2011 και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

16.  Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της  Επιτροπής Διαγωνισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας για το έτος 2013,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3  του Ν. 3669/2008


ΣΤ. Παν προταθησόμενον

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου

Παναγιώτης Νίκας
Δήμαρχος Καλαμάτας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου